SecuritySolutions

Veilig ondernemen

Company Solutions adviseert, is vernieuwend met een uiterst efficiënte aanpak, waarbij haar visie centraal staat. Wij richten ons op de facilitaire dienstverlening met zwaartepunt beveiligings- en receptiediensten. Wij streven naar kostenoptimalisatie, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Een goede facilitaire dienstverlening is een voorwaarde om goed te kunnen aansluiten op de primaire processen en op de strategie van een organisatie. Veel organisaties zijn niet gespecialiseerd in het inkopen van facilitaire (niet core) dienstverlening met name als het gaat om beveiligingsdiensten. Vaak hebben opdrachtgevers onvoldoende inzicht in de precieze omvang van de benodigde dienstverlening en bijbehorende kosten. Het organiseren van beveiliging is complex en vergt specifieke kennis en ervaring. Het is een zich snel ontwikkelende sector met name op het gebied van techniek en de toepassing ervan. De ervaring leert dat je juist op dit vlak vaak aanzienlijke kostenbesparingen kunt realiseren met behoud van kwaliteit. Door meer focus en de juiste kennis valt veel resultaat behalen.

Samengevat helpt Company Solutions u een hogere kwaliteit en rendement te behalen op uw facilitaire overeenkomsten op basis meetbare targets en kwaliteitsnormen.

Consultancy
Company Solutions is gericht op het organiseren van beveiligings- en receptiediensten met als doel een organisatie te ondersteunen bij de inzet hiervan en/of voor te bereiden op een mogelijk incident of calamiteit. Het doel is om de organisatie de tools en middelen aan te reiken om enerzijds incidenten/calamiteiten te voorkomen en anderzijds snel en adequaat te kunnen reageren op een crisissituatie en deze zo spoedig mogelijk te beheersen, het keten denken te bevorderen en de medewerker bewust te maken van zijn/haar eigen rol. Alleen op deze wijze en in combinatie met een gedegen opleidings-, trainings- en oefenprogramma kan de business continuïteit zoveel mogelijk worden gewaarborgd en/of zo snel mogelijk worden hersteld. Company Solutions adviseert uw graag.

Technologische oplossingen
De ontwikkeling van de technologische beveiligingsoplossingen gaat snel. Deze oplossingen bieden nieuwe mogelijkheden en zullen bijdragen aan een veiligere toekomst. Niet alleen veiliger door een ideale combinatie van slimme beveiligingsoplossingen met de traditionele beveiliging, maar ook een kwalitatief hoogwaardig middel om kosten te reduceren.

Een veiligere toekomst bereiken wij met slimme beveiligingsoplossingen die inzicht bieden, om zodoende adequaat te kunnen spelen op veranderende veiligheidsrisico’s. Technologische beveiligingsoplossingen dragen bij om de risico’s, de impact en de kosten van bedrijfsonderbrekingen als gevolg van bijvoorbeeld inbraak of brand te verminderen. Zij helpen de bedrijfscontinuïteit te bevorderen.

Borgen van kwaliteit
Company Solutions is een onafhankelijke marktpartij. Wij voeren via een bewezen methodiek objectieve metingen en inspecties uit en rapporteren de uitkomsten op een heldere en transparante wijze. Op deze manier krijgt inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening en in hoeverre de overeengekomen doelen worden behaald. Om het totale proces van de dienstverlening te kunnen beheersen zijn kwaliteitsmetingen noodzakelijk.

Advisering lopende overeenkomsten
Het nader bekijken van de lopende overeenkomsten kan de eerste verdiensten opleveren. Vaak lopen contracten door en als het goed gaat wordt hier veelal geen aandacht aan besteedt. De vraag is  wat wordt er geleverd en waarvoor betalen wij eigenlijk? Een andere belangrijke vraag is of de dienstverlening nog wel aansluit op de behoefte of is deze op een andere manier te organiseren? Ook het controleren van facturen maakt een belangrijk deel uit van de analyse.

Wij zorgen voor meer grip op uw kosten, zorgen voor een betere balans tussen mens en techniek. Company Solutions volgt de ontwikkelingen in de markt en onderzoekt de toepassingsmogelijkheden voor onze opdrachtgevers gericht op een hoge(re) kwaliteit van dienstverlening en lagere kosten. Onze aanpak en adviezen leiden altijd tot verbeterplannen. Natuurlijk kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van deze plannen.

Contractbeheer
Naast de kwaliteitsborging is het van belang dat de afgesproken diensten ook daadwerkelijk worden geleverd tegen de overeengekomen prijs. Pas als de juistheid hiervan is vastgesteld, kan tot betaling worden overgegaan. Company Solutions controleert of de afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst en/of de SLA’s worden nagekomen. Company Solutions ontzorgt u volledig op het gebied van contractbeheer.

Inkoopondersteuning
Company Solutions is uw partner op het gebied van facilitaire dienstverlening, wij weten als geen ander de vertaalslag te maken van uw behoefte naar de gewenste dienstverlening. Wij kunnen u hierbij ondersteunen of het gehele inkooptraject van u overnemen op basis van vooraf geformuleerde doelen.

 

Security diensten

Goed geregeld

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie

info@company-solutions.nl

companysolutions

+31 (0)77 23 40 212

Hendrikxstraat 80
5912 BZ Venlo

 • Verkennende fase

  Wat is de bedrijfsfilosofie, de missie en visie en de corporate doelstellingen? Welke financiële ruimte wordt beschikbaar gesteld en welke kwaliteitseisen dienen gesteld te worden ten aanzien van de gewenste dienstverlening?
 • Inventarisatiefase:

  Aan welke diensten is er behoefte? Wat is het veiligheidsgevoel bij de medewerkers en bezoekers? Welke erkende risico's zijn er? Zijn deze risico's volledig en actueel? Op welke wijze wordt op veranderende omstandigheden geanticipeerd? Welke maatregelen zijn er getroffen? Op welke wijze wordt dit geborgen? Hoe is de beveiliging georganiseerd op management en operationeel niveau?
 • Marktfase

  Vertalen van de geïnventariseerde behoefte naar de markt. Het opstellen van de juiste marktvraag en/of selecteren van de juiste marktpartijen. En het formuleren van de referentiecriteria.
 • Beoordelingsfase

  Beoordelen van de aanbiedingen. In hoeverre sluiten de aanbiedingen aan op de verwachtingen? Waar zitten de gaps en zijn deze overbrugbaar? Welke aanbieding biedt het beste perspectief op de lange termijn?
 • Afstemmingsfase

  Na de beoordelingen vindt nadere afstemming met winnende aanbieder plaats op basis van het beste perspectief op lange termijn. Hierbij worden de gaps tussen de aanbieding en de gewenste doelstellingen besproken en om een aanvullende aanpak gevraagd.
 • SLA & KPI fase

  Definitieve aanbieding vertalen naar SLA en dynamische key performance indicators gericht op de realisatie van de lange termijn doelstellingen.
 • Implementatiefase:

  Operationele ondersteuning van opdrachtgever en opdrachtnemer bij het implementeren van de gekozen dienstverlening. Het opzetten en bewaken van de implementatie overlegstructuur en het begeleiden van het implementatieteam. De implementatie van dienstverlening is gebaseerd op de methodiek van het DHM Security Management®.
 • Contractfase

  Het inregelen van het contractbeheer en/of -management rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever. Bij contractmanagement ligt de nadruk op de operationele naleving en bijsturing van de afspraken. Bij contractbeheer wordt het volledige beheer overgenomen en wordt de opdrachtgever periodiek meegenomen in de voortgang van de dienstverlening.
 • QA Fase

  Door middel van auditiering worden de operationele facetten van de dienstverlening beoordeeld. De nadruk ligt hierbij onder andere op de continuïteit van de bezetting, vakkennis, representativiteit, actualiteit van noodzakelijke documenten en wettelijke eisen.
 • Periodieke Inspecties

  Het uitvoeren van uitgebreide en intensieve controles met betrekking tot de kwalitatieve dienstverlening, waarbij alle facetten van de overeenkomst, inclusief de naleving van de contractafspraken en -beloftes aan bod komen. De inspectie van de beveiligingsorganisatie geschiedt volgens De Haagse Methodiek®. Het facturatie proces wordt beoordeeld op juistheid van facturen, tarieven en snelheid van factureren.
 • Adviesfase

  Aan de hand van vooraf gedefinieerde risico’s, calamiteiten historie en veranderende risicoprofielen worden op basis van de diverse scenarios (DHM®) protocollen en instructies opgesteld of ondersteuning geleverd bij het opstellen hiervan.
 • Inkoopondersteuning en implementatie

  Inkoopondersteuning en implementatie van specialistische diensten, zoals bedrijfsrecherche of Technical Surveillance Counter-Measures (TSCM)
 • Contact

  Neem contact op voor meer informatie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.